SANOFI

Kontakt

Generála Píky 430/26
160 00 Praha 6 - Dejvice
Česká republika
www.sanofi.cz

Pokud je Váš dotaz neodkladné povahy, prosím, kontaktujte svého lékaře či nepřetržitou lékařskou službu.

Pokud máte podezření na nežádoucí účinek, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte i v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci k léčivému přípravku. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků. Podrobnosti o hlášení najdete na: www.olecich.cz/hlaseni-pro-sukl/nahlasit-nezadouci-ucinek

Adresa pro zasílání je:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, oddělení farmakovigilance, Šrobárova 48, Praha 10, 100 41
e-mail: farmakovigilance@sukl.cz

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti léčivého přípravku.

Podezření na nežádoucí účinky a další informace o bezpečnosti léčivých přípravků skupiny Sanofi nám můžete také nahlásit e-mailem: CHCPVCzech@sanofi.com či telefonicky: +420 233 086 111.

V případě dotazů na konkrétní přípravek skupiny Sanofi nás kontaktujte na adrese:

cz-info@sanofi.com nebo na telefonním čísle +420 233 086 111.